Norveç Ülke Profili

0
5064
görüntülenme
Norveç Ülke Profili
Norveç Ülke Profili

Başkenti : Oslo
Yüz ölçümü : 385.203 km²
Nüfusu : 5,233 milyon
Resmî dili : Norveççe, Bokmål, Nynorsk, Kuzey Lapça
Para birimi : Norveç kronu

Nor­veç, İs­kan­di­nav Ya­rı­ma­da­sı’nın ba­tısın­da yer al­mak­ta­dır. Ül­kenin ba­tı­sın­da At­las Okya­nu­su, do­ğu­sun­da İs­veç, Fin­lan­di­ya ve Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu yer al­mak­ta­dır. Güneyinde­ki Ska­ger­rak Bo­ğa­zı, Bal­tık De­ni­zi’ni At­las Ok­ya­nusu’na bağ­la­mak­ta­dır. Kuzeyin­de ise Ku­zey Buz De­ni­zi bu­lun­mak­ta­dır.

Yer Şekilleri

Nor­veç yer şe­kil­le­ri­nin önem­li bir kıs­mını İs­kan­di­nav Dağ­la­rı oluş­tu­rur. Ku­zey­do­ğu-güneyba­tı doğ­rul­tu­sun­da uza­nan bu dağ­la­rın yük­sek­li­ği yer yer 2 bin met­re­yi geç­mek­te­dir. Çok sa­yı­da kı­sa boylu akar­su­yun bu­lun­du­ğu ül­ke­de hid­ro­elektrik enerji potansiye­li yüksektir. Norveç’in en önem­li akar­su­yu Os­lo Kör­fe­zi’ne dö­külen Glam­na’dır.

İklim

Bir bö­lü­mü Ku­zey Ku­tup Da­ire­si için­de yer alan Nor­veç’te ok­ya­nu­sal, sert ka­ra­sal iklim ve tun­dra ik­li­mi et­ki­li­dir. Yaz­lar kı­sa ve se­rin, kış­lar uzun ve so­ğuk­tur. Gulf Stream sı­cak su akın­tı­sı­nın et­ki­siy­le ba­tı kı­yı­la­rın­da­ki sı­cak­lık, ay­nı en­lem­ler ara­sın­da­ki kı­yı­la­ra gö­re da­ha yük­sek­tir. Ba­tı rüz­gâr­la­rı­nın et­ki­siy­le ül­ke­nin ba­tı­sı her mev­sim ya­ğış al­mak­ta­dır. Bu kesim­de ok­ya­nu­sal ik­lim et­ki­li­dir. Do­ğal bit­ki ör­tüsü or­man­dır. Ül­ke­de­ki or­man­lar, so­ğu­ğa da­ya­nık­lı iğ­ne yap­rak­lı ağaç­lar­dan olu­şur. Ku­zey­de ise tun­dra­lar ege­men­dir.

Önemli Şehirler

Nor­veç, ik­lim ko­şul­la­rın­dan do­la­yı nüfusu ve yerleşimi sey­rek ülkelerdendir. Nü­fusun önem­li bir kıs­mı gü­ney ve gü­ney­do­ğu­da top­lan­mış­tır. Kent­leş­me ora­nı yük­sek olan Norveç’in baş­lı­ca şe­hir­le­ri; Oslo, Ber­gen, Trond­he­im, Drammen ve Sta­van­ger’dir.

Tarım ve Hayvancılık

Yerşe­kil­le­ri ve ik­lim ko­şul­la­rın­dan do­la­yı ül­ke­de ta­rı­ma el­ve­riş­li ara­zi çok az­dır. Ül­ke toprak­la­rı­nın an­cak %3’ü ta­rı­ma el­ve­riş­li­dir. Ye­tiş­ti­ri­len baş­lı­ca ürün­ler; pa­ta­tes, yu­laf ve ar­pa­dır. Ta­rım­sal üre­tim ih­ti­ya­cı kar­şı­la­yama­dı­ğın­dan ül­ke­nin it­ha­la­tın­da ta­rım ürünle­ri önem­li bir yer tu­tar. Ül­ke­de hay­van­cı­lık da ge­liş­miş­tir. Sı­ğır, ko­yun, ke­çi, do­muz ve Ren ge­yik­le­ri bes­len­mek­te­dir. Hay­van­cı­lık mo­dern yön­tem­ler­le ya­pıl­mak­ta­dır. Ül­ke de ba­lık­çı­lık çok ge­liş­miş­tir. Nor­veç açık­la­rı dün­ya­nın ba­lık yö­nün­den zengin yerlerinden­dir. Ba­lık­çı­lık, ile­ri tek­no­lo­jiy­le do­na­tıl­mış ge­mi­ler­le kı­yı­lar­da ve açık de­niz­ler­de ya­pılmak­ta­dır. Ay­rı­ca göller­de ve akar­su­lar­da da ba­lık­çı­lık ge­liş­miş­tir. İç su­lar­da da­ha çok somon beslenmektedir. Ül­ke­nin ih­ra­ca­tın­da ba­lık önem­li bir ye­re sa­hip­tir.

  Nükleer Denizaltına Sahip Ülkeler

Yer Altı Kaynakları

Nor­veç, yer al­tı kay­nak­la­rı yönünden zengin­dir. Pet­rol ve do­ğal gaz ya­tak­la­rı ba­kı­mın­dan Av­ru­pa’nın en zen­gin ül­ke­si­dir. Çı­ka­rı­lan pet­rol ve do­ğal gaz, ih­ti­ya­cı kar­şı­la­dı­ğı gi­bi bir mik­tarı da ih­raç edil­mek­te­dir. Ül­ke­de ay­rı­ca de­mir, kur­şun, gü­müş, ni­kel ve ba­kır çı­ka­rıl­mak­ta­dır. Hid­ro­elek­trik üre­ti­mi de faz­la­dır.

Sanayi

Nor­veç, sa­na­yi­si ge­liş­miş ül­ke­ler­den­dir. Ke­res­te, se­lü­loz, kâ­ğıt, kâ­ğıt ha­mu­ru, ba­lık ürün­le­ri, süt ve süt­lü mad­de­ler, elek­tro­me­ta­lür­ji, kim­ya, güb­re ve ge­mi ya­pı­mı ül­ke­de­ki baş­lı­ca sa­na­yi kol­la­rı­dır. Nor­veç, ge­liş­miş bir ula­şım ağı­na ve Av­ru­pa’nın mo­dern de­niz ti­ca­ret fi­lo­la­rın­dan bi­ri­ne sa­hip­tir Nor­veç, tu­rizm ge­li­ri yük­sek olan ül­ke­ler­den­dir. Ül­ke­de çok sa­yı­da mil­lî park bu­lun­mak­ta­dır. Ül­ke­de­ki fi­yort­lar, çok sa­yı­da yer­li ve ya­ban­cı tu­ris­tin zi­ya­ret et­ti­ği yer­ler­den­dir. Fi­yort­lar, Dün­ya Mi­ras Lis­te­si’n­de yer al­mak­ta­dır. Ül­ke kış tu­riz­mi ba­kı­mın­dan da önem­li bir ye­re sa­hip­tir.

Başlıca İhraç Ürünleri

Baş­lı­ca ih­raç ürün­le­ri pet­rol, do­ğal gaz, ba­lık, ağaç ürün­le­ri, de­mir çe­lik, ge­mi ve çe­şit­li ma­ki­ne­ler­dir. Seb­ze, mey­ve gi­bi gı­da mad­de­le­ri ile teks­til ürün­le­ri ve ba­zı ma­den cev­her­le­rini it­hal eder. En çok ti­ca­ret yap­tı­ğı ül­ke­ler İs­veç, Al­man­ya, İn­gil­te­re, Da­ni­mar­ka, Hol­lan­da ve ABD’dir.

Doğal Kaynaklar

Nor­veç’in ge­liş­me­sin­de ül­ke­nin do­ğal kay­nak­la­rı­nın önem­li et­ki­si ol­muş­tur. Fa­kat Norveç’in dün­ya­nın zen­gin ül­ke­le­ri ara­sın­da yer al­ma­sın­da, do­ğal kay­nak­la­rı­nı ile­ri bir teknolo­jiy­le de­ğer­len­dir­me­si ve bu kaynak­la­rın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ne önem ver­me­si et­ki­li olmuş­tur.

Paylaş

Bir Cevap Yazın