Türkiye’nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

0
4851
görüntülenme
Türkiye'nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler
Türkiye'nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle ticari, ekonomik, askerî ve siyasi yönden farklı uluslararası kuruluşlara üyedir. Ül­ke­mi­zin üye ol­du­ğu bu ku­ru­luş­lar­dan bi­ri 1945’te ku­rul­muş olan Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM)­’dir. Dün­ya­da ba­rış ve gü­ven­li­ği ko­ru­mak, ül­ke­ler ara­sın­da dost­luk iliş­ki­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek, ulusla­ra­ra­sı eko­no­mik, top­lum­sal, kül­tü­rel ve in­sa­ni so­run­la­rın çö­zü­ mün­de iş birliği yap­mak, in­san hak­la­rı ve te­mel öz­gür­lük­le­re say­gı gös­te­ril­me­si­ni sağ­la­mak bu ku­ru­lu­şun baş­lı­ca amaç­la­rı­dır.

Ül­ke­mi­zin üye ol­du­ğu di­ğer bir ör­güt NA­TO’dur. Ku­zey At­lan­tik böl­ge­sin­de ba­rış ve gü­ven­li­ği ko­ru­mak, Do­ğu Blo­ku’ndan ge­le­cek olan bir sal­dı­rı­ya kar­şı güç bir­li­ği oluş­turmak ama­cıy­la ku­ru­la­n ör­gü­te Tür­ki­ye 1951’de ka­tıl­mış­tır. Tür­ki­ye, kü­re­sel ör­güt­le­rin ya­nı sı­ra ko­nu­mun­dan do­la­yı böl­gesel ör­güt­le­re de üye ol­muş­tur. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, Tür­ki­ye’nin ka­tı­la­ca­ğı bir­lik­ler­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni şöy­le açık­la­mış­tır:

“Dün­ya’da şim­di­ye ka­dar, baş­ka baş­ka mil­let­le­rin bir­lik yap­tıkla­rı ve asır­lar­ca be­ra­ber ya­şa­dık­la­rı ta­rih­te gö­rül­müş­tür. Bi­zim kurmak is­te­di­ği­miz bir­li­ğin, ta­rih­te geç­miş olan bir­lik­le­rin çok üs­tün­de ol­ma­sı­nı is­te­riz. Ta­ri­hi bu ka­dar yük­sek bir idea­lin esas te­mel ta­şı, yal­nız ge­çi­ci po­li­ti­ka esas­la­rın­da kal­maz. Bu­nun esas te­mel taş­la­rı la­zım­dır ki kül­tür ve eko­no­mi cev­her­le­riy­le do­lu ol­sun. Çün­kü kültür ve eko­no­mi, her tür­lü si­ya­se­te yön ve­ren esas­lar­dır.”

Ata­türk’ün be­lir­le­miş ol­du­ğu bu il­ke­ler son­ra­ki sü­reç­ler­de de ülkemizin dış si­ya­se­tine dam­ga­sı­nı vur­muş­ tur. Eko­no­mik bir bir­lik olan Av­ru­pa Bir­li­ği­’ne gir­me ça­ba­la­rı­mız da bu si­ya­se­tin bir so­nu­cu­dur. 1950’de ku­ru­lan Av­ru­pa Kö­mür ve Çe­lik Top­lu­lu­ğu, 1957’de ku­ru­lan Av­ru­pa Eko­no­mik Top­lu­lu­ğu, 1958’de ku­rulan Av­ru­pa Atom Ener­ji­si Top­lu­lu­ğu 1967’de bir­le­şe­rek Av­ru­pa Top­lu­lu­ğu adı­nı al­dı. Bu top­lu­luk 1991’de Av­ru­pa Bir­li­ği’ne dö­nüş­tü. Üye ül­ke­ler ara­sın­da iş gü­cü, ser­may­e ve mal­la­rın ser­best do­la­ şı­mı­nı ger­çek­leş­tir­mek, eko­no­mik ve si­ya­si po­li­ti­ka­la­rı uyum­lu hâ­le ge­ti­re­rek ge­le­cek­te Av­ru­pa Bir­le­şik Dev­let­le­ri’ni mey­da­na ge­tir­me­yi he­def­le­yen bu bir­li­ğe Tür­ki­ye 1987’de tam üye­lik için mü­ra­ca­at et­miş­tir. Ül­ke­miz AB’ye aday ül­ke­ler ara­sın­da yer al­mak­ta­dır.

  FED Nedir, Ne Zaman Kuruldu, Amacı ve Görevleri Nelerdir?

İs­lam Kon­fe­ransı Ör­gü­tü (İKÖ), Tür­ki­ye’nin üye ol­du­ğu bir­lik­ler­den bi­ri­dir. 1971’de ku­ru­lan ve İs­lam ül­ke­le­ri ara­sın­da da­ya­nış­ma ve işbirliği­ni güç­len­dir­me­yi amaç edi­nen bir­li­ğe ül­ke­miz 1976’da ka­tıl­mış­tır.

Tür­ki­ye’nin üye ol­du­ğu böl­ge­sel top­lu­luk­lar­dan bi­ri de Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş Birliği’dir (KEİ). 1992’de Türkiye’nin önderliğinde ku­ru­lan bu ör­gü­tün ama­cı, Ka­ra­de­niz’e kı­yı­sı olan ve bu de­niz­le eko­no­mik bağlan­tı­sı bu­lu­nan ül­ke­ler ara­sın­da iş birliği sağ­la­mak­tır.

Bir Cevap Yazın